....How does it work?..KAKO DELUJE?....

....Based on high resolution still images and HD videos, visual overview and details are an efficient way of detecting mechanical faults and extracting other information such as irregularities due to montage errors and general esimation of the state of vegetation inside of corridor. .. Na podlagi informacije iz zajetih fotografij in visokoločljivostnega videa, lahko z vizualnim pregledom in najdenimi podrobnostmi učinkovito odkrijemo mesta mahaničnih napak in drugih anomalij kot so nepravilnosti montaže in generalno stanje vegetacije znotraj koridorja. ....


....ABOUT FLYCOM'S VISUAL INSPECTION..Flycom vizualni pregledi....

VISUAL.png

....Along each power line, HD video and digital photos of the towers are recorded. Several high resolution images are made from both sides of the tower so that the tower objects and equipment can easily be seen.

With such a procedure we have the possibility of looking at mechanical malfunctions on power line elements or extract customer specific information in post-processing phase. Fast estimations of encroaching vegetation areas along a power line can be made. More exact measurements and corridor vegetation classifications of such encroaching areas can be calculated using LiDAR technology.

Wide angle representative images of every tower can be used to map the entire network in our GMS software through which additional geographic, geometric & descriptive data can also be added and merged into a powerful monitoring tool. .. Vzdolž vsakega daljnovoda je posnet HD video in slikevsakega stebra, Nekaj slik je posnetih z vsake strani posameznega stebra za potrbno dokumentacijo vsakega detajla objektov stebra in njegove opreme.

S tovrstnim načinom pregledovanja imamo možnost pregledovanja mehanični okvar na elementih daljnovoda. Na podlagi kompletne dokumentacije stanja vzdolž trase je mogoče hitro oceniti stanje vegetacije znotraj koridorja. Za bolj natančne izračune razdalj na lokacijah vraščanja vegetacije se poslužujemo LiDAR tehnologije.

Širokokotne fotografije posameznih stebrov se kasneje uporabijo za vzpostavitev atributne baze podatkov znotraj programa GMS, v katerem lahko združujemo tudi druge geografske, geometrijske in opisne podatke za popolen nadzor nad sredstvi. ....


....APPLICATIONS..aplikacije....

....The visual and video technology can be applied in the following industries:

  • Distribution powerlines
  • Transmission powerlines
  • Oil and Gas
  • Water Supply System

..

Področja aplikativnosti vizualnih pregledov in video nadzora:

  • Distribucijska omrežja
  • Prenosna omrežja
  • Naftovodi in plinovodi
  • Vodovodni sistemi

....


....WHAT WE LOOK AT?..kaj detektiramo na omrežju?....

....- Broken equipment - Mechanical failures - Loose bolts - Mast construction - Corrosion - Broken strands - Faulty spacers - Critical vegetation - Missing signs - Cracks - Missing isolating elements - Undesired corridor objects -

..

- Poškodovana oprema - Mehanične napake - Ohlapni vijaki - Konstrukcija paličja - Korozija - Poškodbe prevodnika - Uničeni distančniki - Zaraščenost vegetacije - Manjkajoče označbe - Razpoke - Manjkajoči izolatorski elementi - Nezaželjeni objekti znotraj koridorja - ....

 
Eng
Slo