....How does it work?

Corona discharge is a common phenomenon in power lines external insulation. Without effective detection it may cause serious defect as the material degradation negatively influences the electrical and mechanical performance of the power grid. The ultraviolet (UV) imagery technology has been widely used to detect the corona discharge in the industry. UV detection can locate problematic conditions such as shorted insulator bells, defective insulators, contamination, or even improperly installed components. 
..

Kako deluje?

Pojav korone je pogost pojav ob izolativnih materialih na daljnovodu. Brez predhodnega identificiranja lahko zaradi občutne degradacije izolativnega materiala pride do hujših okvar in posledično izpadov. Tehnologija za detekcijo koron s pomočjo UV filtrov se v energetski industriji redno uporablja. S kamero se pogosto opazuje kratke stike in iskrenje ob stikih prevodnika in izolatorjev, na zaščitnih iskrilih, na mestih visoke onesnaženosti opreme ter mestih nepravilno nameščenih komponent. ....


....FLYCOM'S UV INSPECTION SERVICES..FLYCOM UV DIAGNOSTIČNI PREGLEDI....

UV.png

....Using the latest UV technology, we are able to find defective components in the early stages of degradation without the loading of the line as UV inspection is completely voltage dependent.

For the inspection and detection of corona discharge and arcing on overhead transmission lines and in substations, Flycom uses today's most advanced and sensitive daytime UV-inspection camera. The daytime capability makes corona inspection a low-cost procedure, without the need for nighttime inspections. 

Integrated into Flycom's specially adapted helicopter, UV- inspection camera allows for full airborne inspections of all overhead powerlines and substations. UV sensor display is overlaid with classical RGB video to pinpoint the exact location of a defect. Our system captures the complete flight route, both on digital videotape an on our Corona inspection camera. The videotape is annotated with exact GNSS co-ordinates enabling our clients to localize positions of faults immediately. Clients also receive a detailed and comprehensive report of logging errors found on the inspected lines. 

..

Z najnaprednejšo tehnologijo zaznavanja koron, smo sposobni identificirati okvarjene komponente v zgodnjih fazah obrabe. Pri UV pregledih tokovna obremenitev daljnovodov ne igra vloge saj so pojavi korone odvisni od napetosti.

Za zaznavanje in dokumentiranje pojavov korone uporabljamo visoko tehnološko dnevno UV kamero katera nam omogoča cenovno ugoden pregled izveden s kombinacijo več senzorjev hkrati brez potreb po nočnem letenju.

Celoviti in obsežni zračni pregledi so izvedeni s pomočjo integracije senzorjev na Flycomove helikopterje modificirane za dela v zraku. Zajem slike se izvaja z superpozicijo signala UV senzorja preko RGB videa. Vsem zajetim podatkom je po obdelavi dodana geolokacijska informacija preko GNSS sprejemnika za natančno določitev mesta najdene napake. Po končanem pregledu je operaterju predano podrobno poročilo vseh najdenih napak z dokaznim gradivom. ....


....CASE EXAMPLE..PRIMER DOBRE PRAKSE....

....For a major Austrian transmission operator, we conducted the UV inspection resulting in the detection of intensified corona discharge that was disturbing the radio frequency in the proximity of the powerline. .. Pri avstrijskem operaterju, ki se ukvarja s prenosom električne energije je bilo odkrito mesto močnega iskrenja, katero je povzročalo motnje televizijskega in radijskega signala prebivalcem v bližini daljnovodne trase. ....

....1.APPROACH..1.PRISTOP....

....2.SITUATION..2.PRISTOP....

....3.IMPACT & ADVANTAGE..3.REZULTATI IN PREDNOSTI....

....Acting upon complaints of the people living next to the grid network concerning the disturbances in their television and radio signal, Flycom was contacted by an Austrian transmission system operator to make a UV inspection on their 110kV powerlines.

..

Na podlagi pritožb okoliškega prebivalstva zaradi pojavljanja motenj v radio in televizijske signalu, se je avstrijski operater prenosa električne energije odločil naročiti UV pregled na njihovem 110kV omrežju. ....

....Flycom’s experts addressed the issue by performing airborne UV inspection. Only after few kilometers of inspected powerlines the problem was identified – the corona discharge caused by leakage of conductive grease and disturbances in current flow along the conductor. The effect has been immediately reported and documented. All the results were delivered to the client.

..

Flycom je izvedel UV pregled na problematični daljnovodni trasi. Že po nekaj kilometrih je bila napaka identificirana - močan pojav korone povzročen zaradi odtekanja prevodne masti in posledično motenj v prevajanju električnega toka po porevodniku. Napaka je bila takoj javljena naročniku in podrobno dokumentirana. Vsi rezultati pregleda sobili predani naročniku. ....

....Through the UV inspection Flycom was able to identify and document the intensified corona discharge that has been disturbing the radio frequency in the proximity of the powerlines. Based on Flycom’s reports our client conducted the reconstruction of the powerline and eliminated radio frequency disturbances.

..

Z uporabo UV kamere smo uspešno identificirali in dokumentirali ključen segment kjer je prihajalo do pojava korone, kar je povzročalo motnje signala okoliškemu prebivalstvu. a podlagi informacij pridobljenih z izvedbo UV pregleda se je operater odločil za rekonstrukcijo poškodovanjega segmenta daljnovoda. ....

 


....APPLICATIONS..APLIKACIJE....

....The UV technology can be applied in the following industries:

  • Distribution powerlines
  • Transmission powerlines

..

Področja aplikativnosti UV tehnologije:

  • Distribucijska omrežja
  • Prenosna omrežja

....


....WHAT WE LOOK AT?..KAJ DETEKTIRAMO NA OMREŽJU?....

....- Phase Conductors - Ceramic Insulators - Polymer Insulators - Radio Interference - Broken Strands - Switches & Busses - Capacitors And Fuses - Termination Hardware - Grounding Connections - Transformers - Pole Tops - Connectors -

..

- Prevodniki - Keramični izolatorji - Polimerski izolatorji - Radijska interferenca - Poškodbe prevodnika - Stikala - Kondenzatorji - Varovalke - Ozemljitveni spoji in oprema - Transformatorji - Vrhovi stebrov - Spoji - ....

 
Eng
Slo