10_UTILITIES.jpg
11_ELECTRIC-UTILITIES.jpg
11_PIPELINE-UTILITIES.jpg
10_WATER-UTILITIES.jpg
10_UTILITIES.jpg

....UTILITIES..JAVNA INFRASTRUKTURA....


.... Our solutions are used by electric, pipeline and water utilities .. Naše storitve uporabljajo podjetja, ki se ukvarjajo s prenosom elektrike, plina in vode ....

SCROLL DOWN

....UTILITIES..JAVNA INFRASTRUKTURA....


.... Our solutions are used by electric, pipeline and water utilities .. Naše storitve uporabljajo podjetja, ki se ukvarjajo s prenosom elektrike, plina in vode ....

11_ELECTRIC-UTILITIES.jpg

....ELECTRIC UTILITIES..DALJNOVODNA OMREŽJA....


.... Flycom services are a prerequisite for increasing reliability of your electricity network .. Flycomove storitve so predpogoj za večjo zanesljivost vašega elektroenergetskega omrežja ....

....ELECTRIC UTILITIES..DALJNOVODNA OMREŽJA....


.... Flycom services are a prerequisite for increasing reliability of your electricity network .. Flycomove storitve so predpogoj za večjo zanesljivost vašega elektroenergetskega omrežja ....

.... Using Ortophoto and LiDAR technology as well as IR, UV and visual inspection cameras we are able to capture, process and project the data necessary to provide business solutions optimized for powerline management.

Our basket of product solutions comprised of airborne inspections, asset management and management & maintenance planning enables our costumers to increase their asset utilization, optimize maintenance costs, minimize network losses, increase work productivity and decrease existing software costs. 

..

Z Ortofoto in LiDAR tehnologijo ter infrardečimi, UV in vizualnimi kamerami zajemamo podatke, ki jih kasneje obdelamo ter prikažemo. Na takšen način strankam zagotavljamo najbolj optimalne rešitve upravljanja elektroenergetskega omrežja.

Naša košarica storitev upravljanja s sredstvi ter planiranja vzdrževanja omogoča strankam, da izboljšajo upravljanje s svojimi sredstvi, znižajo stroške vzdrževanja, zmanjšajo izgube v omrežju, povečajo produktivnost dela ter optimizirajo stroške programske opreme. ....


.... KEY BENEFITS OF FLYCOM SERVICES .. KLJUČNE PREDNOSTI NAŠIH STORITEV ....

.... Improved asset utilization

Our airborne solutions and their integration into our proprietary software enable us to provide our clients with a clear asset mapping and faultless establishment of precise state and location of all utility assets on the field, allowing our customers to improve their asset utilization.

Predictive maintenance and work productivity increase

Geometrical and attribute information is key for any powerline management system. Maintenance engineers must have access to information such as tower locations, tower spans, wire sags at various loads, temperature and maximum wind effecting the powerlines. Based on such information several simulations can be produced to account for boundary conditions and consequently potential threats. Flycom services allow our clients to quickly access to all information about their powerline network and prioritize the maintenance effectively to prevent malfunction occurrence and its consequent damage. 

..

Boljša izkoriščenost sredstev

Pregledi ter njihovo vključevanje v lastno programsko opremo omogočajo strankam, da z jasnim kartiranje sredstev in vzpostavitvijo natančnega dejanskega stanja in lokacije vseh sredstev, izboljšajo izkoriščenost le-teh.

Predvidljivo vzdrževanje in povečanje produktivnosti dela

Geometrijske informacije so ključnega pomena za vsak sistem upravljanja električnega omrežja. Vzdrževalci morajo imeti dostop do različnih informacij, kot so lokacije stolpov, razmah med njimi, upad žic pri različnih obremenitvah, temperaturi in vetru. Na podlagi teh informacij se lahko proizvede več simulacij, tako da se upošteva robne pogoje in posledične morebitne grožnje. Naše storitve omogočajo strankam hiter dostop do vseh informacij o električnih omrežjih in posledično učinkovito prednostno vzdrževanje s katerim preprečujejo pojav okvar in njihovo posledično škodo. ....


Losses.png

.... Decrease of maintenance costs

Flycom’s highly optimized vegetation management, automated component classification and reliable automated risk detection process allows our customer to localize network control and drastically increase their powerline control efficiency resulting in a significant time reduction from inspection to ready-to-use results.

Minimized network losses and outage costs

Any powerline damage caused by equipment destruction or malfunction results in a power outage that can represent a major financial loss and a danger to its nearby environment. Limited techniques for preventive inspection of powerlines are available that can detect problematic areas before they result in significant damage. With airborne inspection we can detect areas of overheating, coronas, insulator damage etc. thus allowing our clients to minimize their network losses and improve their network reliability. 

..

Znižani stroški vzdrževanja

Optimizirano upravljanje z vegetacijo, avtomatizirano klasificiranje komponent in zanesljiv proces odkrivanja tveganj omogoča našim strankam, da locirajo in znatno povečajo učinkovitost nadzora omrežja. To se odraža v drastičnem zmanjšanju časa trajanja od inšpekcijskega pregleda vse do končnega rezultata.

Zmanjšanje izgub v omrežju in stroškov izpada

Vsaka poškodba na energetskih vodih kateri botruje uničenje ali okvara opreme ima lahko za posledico izpad električne energije, ki predstavlja finančno izgubo in nevarnost za bližnje okolje. Tehnike preventivnega pregleda daljnovodov nam omogočajo zaznanje problematičnih področij, še preden tam nastanei znatna škoda. Pri pregledu iz zraka lahko zaznamo področja pregrevanja, efekt korone, poškodbe izolatorjev ipd.. ter tako omogočamo strankam, da zmanjšajo izgube v omrežju in izboljšajo njegovo zanesljivost. ....


IMG_489x489.png

.... Planning .. Planiranje ....

.... In any construction planning an accurate terrain description needs to be provided using multiple datasets. We provide high-accuracy, high-resolution digital elevation models (DEMs), survey plans and orthophoto datasets using airborne sensors, automatic algorithms and point cloud vectorization to achieve high quality and cost effectiveness. .. Pri vsakem načrtovanju gradnje je iz večih podatkovnih nizov potrebno zagotoviti natančen opis terena. Flycom ponuja visoko natančne in ločljive digitalne modele višin (DMV-je), kartiranje in ortofotografske nabore podatkov preko senzorjev, avtomatskih algoritmov in vektoriziranega oblaka točk. ....


gms_advantages.png

.... Ease of access and full control

Having a simple and efficient information system in place of monitoring complete powerline network and at the same time maintaining broad functionality can be a challenge due to its complexity. We provide our clients with such a system and the optionality to perform queries, visualize data, make measurements and a host of other options designed specifically for powerline management. ..

Enostaven dostop in popoln nadzor

Preprost in učinkovit informacijski sistem, ki omogoča spremljanje celotnega električnega omrežja ter povrhu ohranja široko funkcionalnost predstavlja zaradi svoje kompleksnosti velik izziv. Flycom se ga je lotili in sedaj nudimo strankam kakovosten sistem, ki omogoča izvajanje poizvedb, vizualizacijo podatkov, opravljanje meritev ter številne druge možnosti prilagojene posebej za elektroenergetska infrastrukturna omrežja. ....

 
11_PIPELINE-UTILITIES.jpg

....PIPELINE UTILITIES..PLINOVODNA OMREŽJA....


.... Plan your pipeline routes, detect leakages and improve asset management using Flycom services .. S pomočjo Flycomovih storitev izboljšajte načrtovanje tras plinovodov, odkrijte uhajanja in optimizirajte upravljanje s sredstvi ....

....PIPELINE UTILITIES..PLINOVODNA OMREŽJA....


.... Plan your pipeline routes, detect leakages and improve asset management using Flycom services .. S pomočjo Flycomovih storitev izboljšajte načrtovanje tras plinovodov, odkrijte uhajanja in optimizirajte upravljanje s sredstvi ....

.... The international gas supply operates through an enormously large network of pipelines that often lead through rough terrain that makes inspection increasingly problematic. Our aerial methods of pipeline inspection proved to be the fastest, most practical and efficient solution. .. Mednarodno oskrbo s plinom zagotavljajo zelo široke mreže plinovodov, ki pogosto vodijo skozi zahteven teren, ki ponekod onemogoča natančen pregled plinovodov. Naše zračne metode inšpekcijskega nadzora plinovoda so se izkazale za najhitrejšo in najbolj praktično ter učinkovito rešitev. ....


.... KEY BENEFITS OF FLYCOM'S SERVICES .. KLJUČNE PREDNOSTI NAŠIH STORITEV ....

.... Overhead pipeline mapping

Plan the safest, profitable, and environmentally friendly routes when you expand your network. In any construction planning an accurate terrain description needs to be provided using multiple datasets. We provide high-accuracy, high-resolution digital elevation models (DEMs), survey plans and orthophoto datasets using airborne sensors, automatic algorithms and point cloud vectorization to achieve high quality and cost effectiveness.

Optimized vegetation management

Overhead pipelines are exposed to numerous external factors. Vegetation growing along the rights-of-way can compromise the integrity of pipeline facilities causing problems to public safety, energy supply, security, emergency service restoration and facility access. Our airborne LiDAR and ortophoto mapping combined with visual inspection enable our clients to quickly pinpoint potential vegetation hazards therefore facilitating vegetation management.

Right of way analysis

To facilitate instalments, testing, repairmen and maintenance of the overhead pipelines Flycom performs fast and automated inspection of the right of way. Our GIS proprietary software further simplifies the visual monitoring your assets you to make informed decisions putting geospatial data from different sources in a comprehensive and sharable maps.

Methane leak detection

Methane gas leaks are invisible, unregulated and often go unnoticed. Our aerial leak surveys with infrared leak detection devices help identify leaks over large sections of pipelines and pinpoint isolation tears. 

..

Kartiranje nadzemnih plinovodov

Načrtujte najvarnejše, donosne in okolju prijazne trase plinovodov. V vsakem načrtovanju gradnje plinskega omrežja je potrebno z uporabo večih podatkovnih nizov zagotoviti podroben opis terena. Flycom ponuja visoko natančne in ločljive digitalne modele višin (DMV-je), kartiranje in ortofotografske nabore podatkov preko senzorjev, avtomatskih algoritmov in vektoriziranega oblaka točk.

Optimizirano upravljanje z vegetacijo

Nadzemni plinovodi so izpostavljeni številnim zunanjih dejavnikov. Rast vegetacija vzdolž področij na katerih obstaja pravica do poti lahko ogrozi infrastrukturo plinovoda, kar povzroča težave glede javne varnosti, oskrbe z energijo, obnove v sili in dostopa do objekta. Flycom ponuja zračno kartiranje, ki skupaj z vizualnim pregledom omogoča našim strankam, da hitro identificirajo potencialne nevarnosti rastja in poenostavijo upravljanje z vegetacijo.

Analiza pravice do poti

Za lažje testiranje, servisiranje in vzdrževanje nadzemnih plinovodov Flycom opravlja hiter in avtomatiziran pregled pravice do poti. Lastna GIS programska oprema strankam omogoča enostavno vizualno spremljanje omrežja ter informirano sprejemanje odločitev.

Zaznavanje puščanja metana

Uhajanje metana je nevidno in pogosto neopazno. Naši pregledi z infrardečo kamero omogočajo identifikacijo uhanja plina na velikih površinah v zelo kratkem času. ....

 
10_WATER-UTILITIES.jpg

....WATER UTILITIES..VODNA INFRASTRUKTURA....


....Coming soon... .. Kmalu... ....

....WATER UTILITIES..VODNA INFRASTRUKTURA....


....Coming soon... .. Kmalu... ....

Eng
Slo