....ASSET MANAGEMENT MADE SMART. ..PAMETNO UPRAVLJANJE S SREDSTVI. ....

....GMS successfully tackles all of the biggest management and maintenance difficulties by enabling fast and easy way of accessing, editing and exchanging asset information. ..Geo-informacijski sistem GMS uspešno naslavlja največje izzive vodenja in vzdrževanja z hitrim in enostavnim načinom dostopanja, urejanja ter izmenjave informacij. ....

....Flycom's Grid Monitoring System is in house developed software based on more than a decade of experience working with infrastructure companies on a global scale. It provides a complete management solution to clients dealing with complex information structures based on multiple data base systems. .. Flycomova GMS platforma je produkt razvit na podlagi več kot 15 let dolgih izkušenj in uspešnega sodelovanja z infrastrukturnimi podjetji na globalni ravni. GMS predstavlja celostno rešitev pri vodenju obsežnih podatkovnih baz s prostorskimi podatki ter podatki o sredstvih. ....

 

 

....GMS main advantages .. PREDNOSTI SISTEMA GMS....

....

 • Data access through a single platform
 • Simplified work process for better management efficiency 
 • Web-based
 • Multi-platform (desktop, tablet or phone)
 • Standardized formats (all modern spatial data formats)
 • Fully customizable data layers & displays
 • User access hierarchy
 • Automatic database synchronization
 • Free updates & newly added features

..

 • Dostopnost do podatkov preko enotne platforme
 • Boljša učinkovitost s poenostavljenimi delovnimi procesi
 • Dostop preko spleta
 • Dostopnost preko vseh naprav (računalnik, tablica ali telefon)
 • Standardizirana podpora podatkovnih formatov
 • Prilagajanje podatkovnih slojevi in pogledov
 • Fleksibilne nastavitve uporabniških pravic
 • Določljive sinhronizacije podatkovnih baz
 • Brezplačne nadgradnje funkcionalnosti novih verzij ....

 

 

 

....GMS main features .. funkcionalnosti sistema gms....

 
 

....

 • Customizable layer group & layer structure
 • Orthophoto, infrared or vectored display
 • Queries by location or by attribute information
 • Location data, attribute data and imagery

..

 • Prilagodljiva struktura podatkovnih slojev in skupin
 • Ortho, IR in vektoriziran prikaz podatkov
 • Lokacijske, atributne ali slikovne poizvedbe

....

....

 • Inspection data (fault details, reports, terrain footage)
 • RGB & IR georeferenced video streaming
 • Measurements & Calculations
 • 3D display - Unlimited LiDAR point cloud

..

 • Prikaz diagnostičnih podatkov (poročila, detajlni podatki)
 • Prikaz georeferenciranih RGB in IR video posnetkov
 • Meritve in kalkulacije
 • 3D pogled - Neomejeni LiDAR oblak točk

....

 
Eng
Slo