Javni razpisi

Razvoj integriranega geografsko informacijskega sistema za napreden nadzor in vzdrževanje pametnih elektro energetskih omrežij

06. Nov 2018

Podjetje Flycom je prejemnik sredstev na razpisu Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij, katerega namen je spodbuditi, z vključevanjem visoko izobraženih strokovnjakov, raziskovalno – razvojne in inovacijske projekte podjetij za razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije.

Tekom projekta nameravamo razviti integriran geografsko informacijski sistem za napreden nadzor in vzdrževanje pametnih elektro energetskih omrežij. V sklopu razvoja nameravamo izvesti naslednje aktivnosti:

  • Razvoj GIS vmesnika, ki bo omogočal izmenjavo podatkov po CIM vmesniku – pri vsej množici inteligentnih naprav in informacijskih sistemov, ki so in bodo del pametnih električnih omrežij, je ročno tolmačenje podatkov neobvladljivo, zato je vpeljevanje različnih sistemov (DMS/EMS, SCADA, GIS, EAM…) preko univerzalnega storitvenega vodila (CIM) nujno za efektivno integracijo različnih informacijskih sistemov. Za vsakega izmed teh sistemov je potrebno izdelati vmesnik do tega vodila. GIS je najprimernejši sistem za izvoz podatkov v omrežju, saj se vanj sproti vnašajo vse spremembe, ki se dogajajo na električnem omrežju v različnih fazah (načrtovanje, gradnja, prehod v obratovanje in demontaža), zato je izdelava vmesnika do CIM vodila nujna za povečanje učinkovitosti elektro prenosnih in distribucijskih operaterjev.
  • Razvoj ter tržno lansiranje prostorskega modula sistema GMS GIS za oceno rizika in prioritizacijo del ter boljšo odzivnost v primeru nenačrtovanih izpadov na EE omrežju. Gre za funkcionalen modul programa GMS GIS, sposoben izračunov indeksov ogroženosti daljnovodne opreme na podlagi poljubnega števila faktorjev, katerim je mogoče dodeliti utež na podlagi diskretnega vnosa ali izračuna obremenitve opreme. Izračunane vrednosti je mogoče barvno prikazati na zemljevidu za posamezen daljnovodni odsek ali posamično komponento.
  • Prikaz lokacij izpadov na omrežju na geografskem vmesniku programa GMS GIS v (skoraj) realnem času, posredovanih iz sistema OMS, ter razvoj spletne storitve obveščanja o prekinitvah oskrbe z energijo za odjemalce. Program GMS GIS bo omogočal prikaz lokacij daljnovodnih odsekov, prizadetih zaradi izpada, na podlagi informacije posredovane iz operaterjevega OMS sistema v (skoraj) realnem času.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.