.... The international gas supply operates through an enormously large network of pipelines that often lead through rough terrain that makes inspection increasingly problematic. Our aerial methods of pipeline inspection proved to be the fastest, most practical and efficient solution. .. Mednarodno oskrbo s plinom zagotavljajo zelo široke mreže plinovodov, ki pogosto vodijo skozi zahteven teren, ki ponekod onemogoča natančen pregled plinovodov. Naše zračne metode inšpekcijskega nadzora plinovoda so se izkazale za najhitrejšo in najbolj praktično ter učinkovito rešitev. ....


.... KEY BENEFITS OF FLYCOM'S SERVICES .. KLJUČNE PREDNOSTI NAŠIH STORITEV ....

.... Overhead pipeline mapping

Plan the safest, profitable, and environmentally friendly routes when you expand your network. In any construction planning an accurate terrain description needs to be provided using multiple datasets. We provide high-accuracy, high-resolution digital elevation models (DEMs), survey plans and orthophoto datasets using airborne sensors, automatic algorithms and point cloud vectorization to achieve high quality and cost effectiveness.

Optimized vegetation management

Overhead pipelines are exposed to numerous external factors. Vegetation growing along the rights-of-way can compromise the integrity of pipeline facilities causing problems to public safety, energy supply, security, emergency service restoration and facility access. Our airborne LiDAR and ortophoto mapping combined with visual inspection enable our clients to quickly pinpoint potential vegetation hazards therefore facilitating vegetation management.

Right of way analysis

To facilitate instalments, testing, repairmen and maintenance of the overhead pipelines Flycom performs fast and automated inspection of the right of way. Our GIS proprietary software further simplifies the visual monitoring your assets you to make informed decisions putting geospatial data from different sources in a comprehensive and sharable maps.

Methane leak detection

Methane gas leaks are invisible, unregulated and often go unnoticed. Our aerial leak surveys with infrared leak detection devices help identify leaks over large sections of pipelines and pinpoint isolation tears. 

..

Kartiranje nadzemnih plinovodov

Načrtujte najvarnejše, donosne in okolju prijazne trase plinovodov. V vsakem načrtovanju gradnje plinskega omrežja je potrebno z uporabo večih podatkovnih nizov zagotoviti podroben opis terena. Flycom ponuja visoko natančne in ločljive digitalne modele višin (DMV-je), kartiranje in ortofotografske nabore podatkov preko senzorjev, avtomatskih algoritmov in vektoriziranega oblaka točk.

Optimizirano upravljanje z vegetacijo

Nadzemni plinovodi so izpostavljeni številnim zunanjih dejavnikov. Rast vegetacija vzdolž področij na katerih obstaja pravica do poti lahko ogrozi infrastrukturo plinovoda, kar povzroča težave glede javne varnosti, oskrbe z energijo, obnove v sili in dostopa do objekta. Flycom ponuja zračno kartiranje, ki skupaj z vizualnim pregledom omogoča našim strankam, da hitro identificirajo potencialne nevarnosti rastja in poenostavijo upravljanje z vegetacijo.

Analiza pravice do poti

Za lažje testiranje, servisiranje in vzdrževanje nadzemnih plinovodov Flycom opravlja hiter in avtomatiziran pregled pravice do poti. Lastna GIS programska oprema strankam omogoča enostavno vizualno spremljanje omrežja ter informirano sprejemanje odločitev.

Zaznavanje puščanja metana

Uhajanje metana je nevidno in pogosto neopazno. Naši pregledi z infrardečo kamero omogočajo identifikacijo uhanja plina na velikih površinah v zelo kratkem času. ....

 
Eng
Slo