12_NATURAL-RESOURCES.jpg
12_AGRICULTURE.jpg
12_FORESTRY.jpg
13_FLOOD-HAZARD-AND-RISK-MAPPING.jpg
12_NATURAL-RESOURCES.jpg

NATURAL RESOURCES..NARAVNI VIRI


.... Harness nature's potential and mitigate its risks .. Izkoristite potencial narave in ublažite njeno nepredvidljivost ....

SCROLL DOWN

NATURAL RESOURCES..NARAVNI VIRI


.... Harness nature's potential and mitigate its risks .. Izkoristite potencial narave in ublažite njeno nepredvidljivost ....

12_AGRICULTURE.jpg

AGRICULTURE..KMETIJSTVO


....Manage your land better by knowing what it needs and when..Bolje upravljajte z zemljišči z infomacijami o tem kaj zemlja potrebuje in kdaj ....

AGRICULTURE..KMETIJSTVO


....Manage your land better by knowing what it needs and when..Bolje upravljajte z zemljišči z infomacijami o tem kaj zemlja potrebuje in kdaj ....

.... Many agriculture related remote sensing techniques have been developed during recent years i.e. detection of cultivated fields, monitoring crop growth & crop damage assessments. Performing automatic and semi-automatic classifications we can calculate surface areas, field borders and detect annual changes, allowing the farmers to optimize their harvest. .. V zadnjih letih je bilo v kmetijstvu razvitih več tehnik daljinskega zaznavanja kot so na primer: zaznavanje obdelovalnih površin, spremljanje rasti vegetacije ter ocenjevanje škode na pridelku. Preko avtomatizirane in pol-avtomatizirane klasifikacije lahko izračunamo velikost površine, meje na terenu in zaznamo letne spremembe na zemljiščih ter tako omogočamo kmetom, da optimizirajo svojo žetev. ....

 
Aplications_agri_web-01.png
12_FORESTRY.jpg

FORESTRY..GOZDARSTVO


....Spatial data to improve your forest management..Prostorski podatki za učinkovitejše upravljanje z gozdovi....

FORESTRY..GOZDARSTVO


....Spatial data to improve your forest management..Prostorski podatki za učinkovitejše upravljanje z gozdovi....

.... Accurate information and topography beneath tree canopy is crucial for forest rangers and natural resources managers. Since accurate data on tree heights and densities, terrain and topography beneath the tree canopy is difficult to obtain using conventional techniques, our experiences in LiDAR technology guarantee our clients with an extremely effective tool for forest management.

Using our GMS proprietary GIS software, we enable forester to better understand their assets and develop strategies for further forest management balancing timber operations and ecosystem conservations. 

..

Natančne informacije in topografija pod krošnjami dreves sta ključnega pomena tako za gozdarje kot za upravljavce z naravnimi viri. Ker je z uporabo običajnih metod natančne podatke o višini in gostoti dreves in razgibanosti terena težko dobiti, zagotavljamo strankam učinkovito orodje za upravljanje z gozdovi v obliki LiDAR tehnologije.

S pomočjo lastne GIS programske opreme omogočamo gozdarjem boljše razumevanje gozdov ter jim tako nudimo orodja za razvoj strategij za nadaljnje učinkovito gospodarjenje z gozdovi na način, ki kar najbolj uravnoveša gozdarske dejavnosti z ohranjanjem gozdnega ekosistema. ....


.... APPLICATIONS .. aplikacije ....

.... Example of forestry related products: ..Primeri proizvodov, ki jih ponujamo na področju gozdarstva:....

....

 • Canopy height models (CHM)
 • Single tree detection
 • Forest change detection
 • Species classification

..

 • Digitalni modeli višine drevesnih krošenj
 • Zaznavanje posameznih dreves
 • Zaznavanje sprememb v gozdu
 • Klasifikacija vrst dreves

....

....

 • Forest damage estimation
 • Forest fire detection
 • Forest growth model
 • Biomass, volume & density calculation

..

 • Ocena škode v gozdu
 • Odkrivanje gozdnih požarov
 • Digitalnih modeli rasti gozdov
 • Izračun biomase, obsega in gostote

....

 
13_FLOOD-HAZARD-AND-RISK-MAPPING.jpg

FLOOD HAZARD & RISK MAPPING..NAČRTOVANJE POPLAV IN DRUGIH NARAVNIH OGROŽENOSTI


....Model flood risks and other natural hazards using LiDAR data and risk maps..Modeliranje poplavne ogroženosti in drugih naravnih vplivov z LiDAR tehnologijo in kartami ogroženosti....

FLOOD HAZARD & RISK MAPPING..NAČRTOVANJE POPLAV IN DRUGIH NARAVNIH OGROŽENOSTI


....Model flood risks and other natural hazards using LiDAR data and risk maps..Modeliranje poplavne ogroženosti in drugih naravnih vplivov z LiDAR tehnologijo in kartami ogroženosti....

.... Floodplains along rivers are increasingly exposed to large rainfall events. With our GIS software and LiDAR technology we are able to compute the water levels and establish flooding maps in order to mitigate flooding through prediction of flood extents and planning mitigation and remediation strategies. LiDAR data will allow you to get better calibrated hydrological models and thus help you to better cope with threatening situations before they become disasters. .. Poplavne ravnice ob rekah so izpostavljene velikim količinam padavin. S pomočjo naše GIS programske opreme in LiDAR tehnologije vam izračunamo vodostaj ter vzpostavimo poplavne karte ter vam pomagamo pri načrtovanju sanacijskih strategij. LiDAR vam omogoča bolje umerjene hidrološke modele ter lažje obvladovanje grozečih situacij. ....

 
Eng
Slo