....How does it work? .. KAKO DELUJE? ....

....LIDAR—Light Detection and Ranging—is a remote sensing technology used to acquire the Earth's surface. It uses light in the form of pulsed laser to measure distances from illuminated target in order to provide a virtual model of scanned corridors that enable extraction of features in 3D. To cover broad areas, LiDAR data is most often obtained through airborne platforms such as airplanes and helicopters. .. LIDAR—Light Detection and Ranging— je tehnologija daljinskega zaznavanja uporabljena za pridobitev podatkov o zemeljskem površju. Tehnologija uporablja svetlobo v obliki pulznega laserja za merjenje razdalj od osvetljene tarčo ter tako omogoča pridobitev virtualnega modela skeniranih koridorjev, ki omogočajo izkoriščanje funkcij v 3D obliki. Za zajemanje obsežnih področij se LIDAR podatki navadno pridobijo  z zračnim skeniranjem. ....


....FLYCOM'S LIDAR INSPECTION SERVICES .. FLYCOM storitve LIDAR MAPIRANJA....

....LiDAR technology has revolutionized the way Flycom measures and acquires data. We provide laser scanning and data analysis services for a number of years with successful completion of more than 40.000 square kilometers of laser scanning projects. In addition to high resolution DTMs (Digital Terrain Model) and DSMs (Digital Surface Model), a wide variety of LiDAR based products can be produced using only point cloud geometric & intensity data or in complement with other sensory data (RGB, multispectral, hyperspectral, ...). .. LiDAR tehnologija je revolucionirala način pridobivanja podatkov. Flycom že več let nudi skeniranje in analizo podatkov in ima za seboj več kot 40.000 kvadratnih kilometrov lasersko skeniranih površin. Poleg visoko resolucijskega digitalnih modelov višin, lahko izdelamo različne LIDAR produkte temelječe na digitalnem oblaku točk ter jih dopolnjujemo z različno senzoriko (RGB, multispektralna senzorika, hiperspektralna senzorika, ...). ....

....Flycom’s LiDAR based products: .. Flycom LIDAR produkti: ....

  • DTM (Digital Terrain Model)
  • DSM (Digital Surface Model)
  • ....Classified point cloud .. Klasificiran oblak točk....
  • ....Powerline wire extraction .. Ekstrakcija žic daljnovodov....
  • ....CHM / normalized Point Cloud .. CHM / normaliziran oblak točk....
  • ....Single tree detection .. Zaznavanje posameznega drevesa....
  • ....Change detection (cities, buildings, forests) .. Zaznavanje sprememb (mesta, zgradbe, gozdovi)....
  • ....3D Modeling .. 3D modeliranje....
  • ....Geometry calculations (powerline sags & spans) .. Geometrijske kalkulacije (povesi in razponi žic)....
Eng
Slo