03_FLIGHT-SERVICES.jpg
03_CARGO-TRANSPORT.jpg
03_FLIGHT-SCHOOL.jpg
03_FLIGHT-MAINTENANCE.jpg
03_FLIGHT-SERVICES.jpg

....HELICOPTER SERVICES..HELIKOPTERSKE STORITVE....


....We provide transport, flight school and maintenance services..Nudimo prevoze potnikov in tovora, šolanje pilotov ter storitve vzdrževanja....

SCROLL DOWN

....HELICOPTER SERVICES..HELIKOPTERSKE STORITVE....


....We provide transport, flight school and maintenance services..Nudimo prevoze potnikov in tovora, šolanje pilotov ter storitve vzdrževanja....

03_CARGO-TRANSPORT.jpg

....AIRBORNE TRANSPORT..ZRAČNI PREVOZI....


....Cargo and ferry flights of the highest standard..Prevozi tovora in potnikov v skladu z najvišjimi standardi....

....AIRBORNE TRANSPORT..ZRAČNI PREVOZI....


....Cargo and ferry flights of the highest standard..Prevozi tovora in potnikov v skladu z najvišjimi standardi....

....CARGO FLIGHTS..PREVOZ TOVORA....

....Flycom has been supplying mountain huts in Triglav National Park since 2002. Our helicopter Airbus AS 350 B2 allows a single transport of loads of up to 800kg to an altitude of 2500m. Thus, throughout the main hiking season lasting from June until mid September we are supplying mountain posts every two weeks.

In addition to the supply of mountain huts, we perform transportation of other types of cargo, such as haulage services in hard to reach places, airborne movement of heavy objects, installation of various large pillars, mountain funiculars, etc.

For more complex transportation services, we collaborate with foreign business partners that use helicopters Kamov KA 32 (capacity of up to 4800kg) and Super Puma AS 332 (capacity of up to 3500kg). ..

Naše podjetje je glavni oskrbovalec planinskih postojank v Triglavskem narodnem parku. Uporaba helikopterja Eurocopter AS 350 B2  nam omogoča enkraten prevoz bremen oziroma tovora do 800kg in to do nadmorske višine 2500m. Tako lahko med glavno planinsko sezono, ki se začenja nekje v mesecu juniju in zaključuje sredi septembra, oskrbujemo planinske postojanke na vsaka dva tedna.

Poleg oskrbe planinskih postojank, opravljamo prevoze drugih vrst tovora, kot so razni prevozi tovora na težko dostopnih krajih, premikanju težkih predmetov, montaže raznih velikih stebrov, visokogorskih vzpenjač, ipd.

Pri zahtevnejših prevozih sodelujemo s poslovnim partnerjem iz tujine, ki za svoje operacije uporablja helikopterje Kamov KA 32 (nosilnost do 4800kg) in Super Puma AS 332 (nosilnost do 3500kg). ....

 
 
 

 

....FERRY FLIGHTS..PREVOZ POTNIKOV....

.... Experience the breathtaking panoramic view from our helicopters! We offer panoramic flights, flights for special occasions (weddings, birthdays, etc.) as well as commercial flights of your choice. Our pilots will try to meet all your wishes.

Our AS350 B2 helicopter has room for five passengers, while the smaller EC120B can carry four. As the safety of our passengers is our primary concern our operators will take care of your safety on the ground and see through your comfortable boarding, while our experienced pilots will provide you with a pleasant and a safe flight. ..

Doživite čudovit panoramski pogled iz našega helikopterja! Nudimo panoramske polete, lete za posebne priložnosti (poroke, presenečenja za rojstni dan, ipd.) in poslovne lete po vaši želji. Naši piloti bodo skušali ugoditi vsem vašim željam.

V helikopterju  AS350 B2 je prostora za pet potnikov, v EC 120B pa so na razpolago štirje potniški sedeži. Flycomovi operaterji skrbijo za vašo varnost na tleh in udobno vkrcanje v helikopter. Izkušeni piloti vam zagotovijo prijeten in varen let. ....

 
 

....

        GENERAL CONDITIONS FOR FLYCOM PASSENGERS

 • Flycom d.o.o. performs panoramic flights and flights from points A to B with helicopters type EC120B and AS350B2
 • Before and during the flight, passengers must follow the instructions of the pilot and the operational staff
 • For the purpose of flight safety, pilot and operational staff has the right to inspect the baggage of the passengers before the flight
 • To ensure safety, a pilot may, at his own discretion, declare or suspend the flight without any further explanation
 • Passengers and luggage are insured in accordance with Regulation (EC) No. 785/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 and 11 of Regulation (EC) No. 1008/2008 of the European Parliament and of the Council of 24 September 2008

..

        SPLOŠNI POGOJI ZA POTNIKE PLOVIL PODJETJA FLYCOM

 • Flycom d.o.o. opravlja panoramske polete in polete od točke A do B s helikopterji tipa EC120B in AS350B2
 • Pred in med poletom morajo potniki upoštevati ustna navodila pilota oziroma operativnega osebja Flycom
 • Pilot oziroma operater ima pred poletom pravico pregledati prtljago potnikov, izključno z namenom varnosti poleta
 • Pilot lahko zaradi varnosti, po svoji presoji, zavrne ali prekine izvedbo poleta brez podrobnejše obrazložitve
 • Potniki in prtljaga so zavarovani v skladu z uredbo (ES) št. 785/2004 Evropskega parlamenta in sveta, z dne 21. aprila 2004 in 11.členom uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in sveta, z dne 24. septembra 2008

....

03_FLIGHT-SCHOOL.jpg

....FLIGHT SCHOOL..ŠOLA LETENJA....


....Build a long-lasting relationship in a high quality training environment..Usposabljanje v kvalitetnem in profesionalnem okolju....

....FLIGHT SCHOOL..ŠOLA LETENJA....


....Build a long-lasting relationship in a high quality training environment..Usposabljanje v kvalitetnem in profesionalnem okolju....

.... FLYCOM FLIGHT SCHOOL .. ŠOLA LETENJA ....

....

 • Helicopter sport license PPL (H)
 • Helicopter professional license CPL (H) - integrated and modular
 • Type Rating training for the Eurocopter EC-120b, Eurocopter AS-350B2 and aircraft Pilatus PC6
 • Training for Flight Instructor (FI) and Type Rating Instructors (TRI EC120 and three AS-350)
 • Authorization Acquisition, how to record or photograph from a helicopter, external cargo transport, training for ground operators and other support staff
 • We have a full-time employed flight instructor and Type Rating instructor, in addition, we have a contractual relationship with 4 flight instructors, all of which are highly motivated professionals. In recent years, we have trained 22 sport helicopter pilots PPL (H) and 16 professional helicopter pilots CPL (H)

..

 • Dovoljenje športnega pilota helikopterja PPL (H)
 • Dovoljenje poklicnega pilota helikopterja CPL (H) - integrirano in modularno
 • Šolanje za tip helikopterja (Type Rating) za Eurocopter EC-120B, Eurocopter AS-350B2 in letalo Pilatus PC6
 • Usposabljanje za učitelje letenja (FI) in inštruktorje na tipu helikopterjev (TRI EC120 in TRI AS-350)
 • Pridobitev pooblastil oz. izkušenj za snemanje oz. fotografiranje iz helikopterja, prevoz zunanjega tovora, usposabljanje zemeljskih operaterjev in ostalega podpornega osebja
 • Imamo redno zaposlenega učitelja letenja in Type rating instruktorja, dodatno pa imamo pogodbeno razmerje s 4 instruktorji letenja, ki so vsi visoko profesionalno motivirani. V zadnjih letih smo izšolali 22 športnih pilotov helikopterja PPL (H) ter 16 poklicnih pilotov helikopterja CPL (H)

....


.... INFORMATION ABOUT FLIGHT SCHOOL: .. PODATKI O LETALSKI ŠOLI: ....

....

 • No. of approval: SI.ATO.018
 • Person responsible: Roman Bernard / t: +386 41 752 070 / e: roman@flycom.si
 • Head of Training: Jure Olaj / t: +386 70 823 348 / e: jure.olaj@flycom.si

..

 • Št. odobritve: SI.ATO.018
 • Odgovorna oseba: Roman Bernard / t: +386 41 752 070 / e: roman@flycom.si
 • Vodja usposabljanja: Jure Olaj / t: +386 70 823 348 / e: jure.olaj@flycom.si

....


03_FLIGHT-MAINTENANCE.jpg

....MAINTENANCE SERVICE..SERVISNE STORITVE....


....Entrust your equipment to experienced maintenance personnel..Zaupajte vašo opremo izkušenim serviserjem....

....MAINTENANCE SERVICE..SERVISNE STORITVE....


....Entrust your equipment to experienced maintenance personnel..Zaupajte vašo opremo izkušenim serviserjem....

.... Flycom is approved maintenance provider for aircrafts SI 145.02 in accordance with EASA Part 145 of aviation regulation. We offer our clients maintenance for helicopter types Airbus EC 120B, AS 350B2, Schweizer 269/300C in Enstrom 480, as well as retraining for mechanics/technicians in accordance with Part 145 of aviation regulation. Our mechanics/technicians are certified with many years of experience in aircraft maintenance. ..
Flycom je potrjena organizacija za vzdrževanje zrakoplovov SI 145.02, v skladu z EASA Del 145 letalske regulative. Strankam nudimo vzdrževanje za helikopterje Airbus EC 120B, AS 350B2, Schweizer 269/300C in Enstrom 480, ter prešolanje na tip zrakoplova  za mehanike - tehnike skladno z EASA delom-147. Naše tehnično osebje ima ustrezna pooblastila za svoje delo in dolgoletne izkušnje pri vzdrževanju zrakoplovov. ....

 
Eng
Slo