.... Using Ortophoto and LiDAR technology as well as IR, UV and visual inspection cameras we are able to capture, process and project the data necessary to provide business solutions optimized for powerline management.

Our basket of product solutions comprised of airborne inspections, asset management and management & maintenance planning enables our costumers to increase their asset utilization, optimize maintenance costs, minimize network losses, increase work productivity and decrease existing software costs. 

..

Z Ortofoto in LiDAR tehnologijo ter infrardečimi, UV in vizualnimi kamerami zajemamo podatke, ki jih kasneje obdelamo ter prikažemo. Na takšen način strankam zagotavljamo najbolj optimalne rešitve upravljanja elektroenergetskega omrežja.

Naša košarica storitev upravljanja s sredstvi ter planiranja vzdrževanja omogoča strankam, da izboljšajo upravljanje s svojimi sredstvi, znižajo stroške vzdrževanja, zmanjšajo izgube v omrežju, povečajo produktivnost dela ter optimizirajo stroške programske opreme. ....


.... KEY BENEFITS OF FLYCOM SERVICES .. KLJUČNE PREDNOSTI NAŠIH STORITEV ....

.... Improved asset utilization

Our airborne solutions and their integration into our proprietary software enable us to provide our clients with a clear asset mapping and faultless establishment of precise state and location of all utility assets on the field, allowing our customers to improve their asset utilization.

Predictive maintenance and work productivity increase

Geometrical and attribute information is key for any powerline management system. Maintenance engineers must have access to information such as tower locations, tower spans, wire sags at various loads, temperature and maximum wind effecting the powerlines. Based on such information several simulations can be produced to account for boundary conditions and consequently potential threats. Flycom services allow our clients to quickly access to all information about their powerline network and prioritize the maintenance effectively to prevent malfunction occurrence and its consequent damage. 

..

Boljša izkoriščenost sredstev

Pregledi ter njihovo vključevanje v lastno programsko opremo omogočajo strankam, da z jasnim kartiranje sredstev in vzpostavitvijo natančnega dejanskega stanja in lokacije vseh sredstev, izboljšajo izkoriščenost le-teh.

Predvidljivo vzdrževanje in povečanje produktivnosti dela

Geometrijske informacije so ključnega pomena za vsak sistem upravljanja električnega omrežja. Vzdrževalci morajo imeti dostop do različnih informacij, kot so lokacije stolpov, razmah med njimi, upad žic pri različnih obremenitvah, temperaturi in vetru. Na podlagi teh informacij se lahko proizvede več simulacij, tako da se upošteva robne pogoje in posledične morebitne grožnje. Naše storitve omogočajo strankam hiter dostop do vseh informacij o električnih omrežjih in posledično učinkovito prednostno vzdrževanje s katerim preprečujejo pojav okvar in njihovo posledično škodo. ....


Losses.png

.... Decrease of maintenance costs

Flycom’s highly optimized vegetation management, automated component classification and reliable automated risk detection process allows our customer to localize network control and drastically increase their powerline control efficiency resulting in a significant time reduction from inspection to ready-to-use results.

Minimized network losses and outage costs

Any powerline damage caused by equipment destruction or malfunction results in a power outage that can represent a major financial loss and a danger to its nearby environment. Limited techniques for preventive inspection of powerlines are available that can detect problematic areas before they result in significant damage. With airborne inspection we can detect areas of overheating, coronas, insulator damage etc. thus allowing our clients to minimize their network losses and improve their network reliability. 

..

Znižani stroški vzdrževanja

Optimizirano upravljanje z vegetacijo, avtomatizirano klasificiranje komponent in zanesljiv proces odkrivanja tveganj omogoča našim strankam, da locirajo in znatno povečajo učinkovitost nadzora omrežja. To se odraža v drastičnem zmanjšanju časa trajanja od inšpekcijskega pregleda vse do končnega rezultata.

Zmanjšanje izgub v omrežju in stroškov izpada

Vsaka poškodba na energetskih vodih kateri botruje uničenje ali okvara opreme ima lahko za posledico izpad električne energije, ki predstavlja finančno izgubo in nevarnost za bližnje okolje. Tehnike preventivnega pregleda daljnovodov nam omogočajo zaznanje problematičnih področij, še preden tam nastanei znatna škoda. Pri pregledu iz zraka lahko zaznamo področja pregrevanja, efekt korone, poškodbe izolatorjev ipd.. ter tako omogočamo strankam, da zmanjšajo izgube v omrežju in izboljšajo njegovo zanesljivost. ....


IMG_489x489.png

.... Planning .. Planiranje ....

.... In any construction planning an accurate terrain description needs to be provided using multiple datasets. We provide high-accuracy, high-resolution digital elevation models (DEMs), survey plans and orthophoto datasets using airborne sensors, automatic algorithms and point cloud vectorization to achieve high quality and cost effectiveness. .. Pri vsakem načrtovanju gradnje je iz večih podatkovnih nizov potrebno zagotoviti natančen opis terena. Flycom ponuja visoko natančne in ločljive digitalne modele višin (DMV-je), kartiranje in ortofotografske nabore podatkov preko senzorjev, avtomatskih algoritmov in vektoriziranega oblaka točk. ....


gms_advantages.png

.... Ease of access and full control

Having a simple and efficient information system in place of monitoring complete powerline network and at the same time maintaining broad functionality can be a challenge due to its complexity. We provide our clients with such a system and the optionality to perform queries, visualize data, make measurements and a host of other options designed specifically for powerline management. ..

Enostaven dostop in popoln nadzor

Preprost in učinkovit informacijski sistem, ki omogoča spremljanje celotnega električnega omrežja ter povrhu ohranja široko funkcionalnost predstavlja zaradi svoje kompleksnosti velik izziv. Flycom se ga je lotili in sedaj nudimo strankam kakovosten sistem, ki omogoča izvajanje poizvedb, vizualizacijo podatkov, opravljanje meritev ter številne druge možnosti prilagojene posebej za elektroenergetska infrastrukturna omrežja. ....

 
Eng
Slo