01_MAPPING-AND-SURVEYS_1.jpg
01_ORTHOPHOTO.jpg
01_LIDAR.jpg
01_MAPPING-AND-SURVEYS_1.jpg

....AIRBORNE SURVEY..SNEMANJA IZ ZRAKA....


SCROLL DOWN

....AIRBORNE SURVEY..SNEMANJA IZ ZRAKA....


01_ORTHOPHOTO.jpg

....ORTHOPHOTO MAPPING..DIGITALNI ORTOFOTO....


....Acquisition and production of various datasets ranging from DOF to specific engineering plans .. Zajem in izdelava številnih podatkovnih podlag od Digitalnega Ortofota do specifičnih inženirskih načrtov....

....ORTHOPHOTO MAPPING..DIGITALNI ORTOFOTO....


....Acquisition and production of various datasets ranging from DOF to specific engineering plans .. Zajem in izdelava številnih podatkovnih podlag od Digitalnega Ortofota do specifičnih inženirskih načrtov....

....How does it work? .. KAKO DELUJE? ....

....An ortophoto is an aerial photograph that is geometrically corrected. Having been adjusted for the topographic relief, lens distortion and camera tilt it is an accurate representation of the Earth's surface. .. Ortofoto je geometrijsko popravljen letalski posnetek, ki predstavlja natančen prikaz zemeljske površine. ....


....FLYCOM'S ORTHOPHOTO MAPPING SERVICES .. FLYCOM STORITVE ORTOFOTOGRAFSKEGA MAPIRANJA....

....We see challenges in tackling difficult engineering problems and turning them into solutions for our clients. Our team of experts combines knowledge from multiple areas such as GIS, remote sensing, image analysis, classical surveying and many more, to provide a high quality service based on client’s individual requirements. .. V reševanju zahtevnih inžinirskih problemov vidimo izzive. Naša ekipa strokovnjakov združuje znanja z različnih področij geografsko informacijskih sistemov, daljinskega zaznavanja, slikovne analize, klasične geodezije ter omogoča zagotavljanje visoko kakovostnih storitev usmerjenih v zadovoljevanje individualnih potreb naših strank. ....

 

....Flycom is a major producer of digital orthophoto products with resolutions of up to 2 centimeters. We also produce infra-red (IR) orthophotos and are integrating other sensors (RGB, multispectral or hyperspectral) for different mapping purposes. .. Flycom je vodilni proizvajalec digitalnih ortofoto posnetkov z resolucijami do 2 cm. Izdelujemo tudi infrardeče (IR) ortofoto posnetke ter skrbimo za integracijo z drugimi senzorji (RGB, multispektralni senzorji in hiperspektralni senzorji) za različne namene kartiranje. ....


....APPLICATIONS .. APLIKACIJE....

....The orthophoto technology can be applied in the following industries: .. Ortofotografijo je možno uporabiti na naslednjih področjih: ....

 • ....Construction planning .. Planiranje gradenj....
 • ....Infrastructure management .. Upravljanje z infrastrukturo....
 • ....Urban planning .. Urbano planiranje....
 • ....Land development .. Prostorski razvoj....
 • ....Tourism .. Turizem....
 
01_LIDAR.jpg

....LIDAR..LIDAR....


....Experience the world in 3D..Izkusite svet v treh dimenzijah....

....LIDAR..LIDAR....


....Experience the world in 3D..Izkusite svet v treh dimenzijah....

....How does it work? .. KAKO DELUJE? ....

....LIDAR—Light Detection and Ranging—is a remote sensing technology used to acquire the Earth's surface. It uses light in the form of pulsed laser to measure distances from illuminated target in order to provide a virtual model of scanned corridors that enable extraction of features in 3D. To cover broad areas, LiDAR data is most often obtained through airborne platforms such as airplanes and helicopters. .. LIDAR—Light Detection and Ranging— je tehnologija daljinskega zaznavanja uporabljena za pridobitev podatkov o zemeljskem površju. Tehnologija uporablja svetlobo v obliki pulznega laserja za merjenje razdalj od osvetljene tarčo ter tako omogoča pridobitev virtualnega modela skeniranih koridorjev, ki omogočajo izkoriščanje funkcij v 3D obliki. Za zajemanje obsežnih področij se LIDAR podatki navadno pridobijo  z zračnim skeniranjem. ....


....FLYCOM'S LIDAR INSPECTION SERVICES .. FLYCOM storitve LIDAR MAPIRANJA....

....LiDAR technology has revolutionized the way Flycom measures and acquires data. We provide laser scanning and data analysis services for a number of years with successful completion of more than 40.000 square kilometers of laser scanning projects. In addition to high resolution DTMs (Digital Terrain Model) and DSMs (Digital Surface Model), a wide variety of LiDAR based products can be produced using only point cloud geometric & intensity data or in complement with other sensory data (RGB, multispectral, hyperspectral, ...). .. LiDAR tehnologija je revolucionirala način pridobivanja podatkov. Flycom že več let nudi skeniranje in analizo podatkov in ima za seboj več kot 40.000 kvadratnih kilometrov lasersko skeniranih površin. Poleg visoko resolucijskega digitalnih modelov višin, lahko izdelamo različne LIDAR produkte temelječe na digitalnem oblaku točk ter jih dopolnjujemo z različno senzoriko (RGB, multispektralna senzorika, hiperspektralna senzorika, ...). ....

....Flycom’s LiDAR based products: .. Flycom LIDAR produkti: ....

 • DTM (Digital Terrain Model)
 • DSM (Digital Surface Model)
 • ....Classified point cloud .. Klasificiran oblak točk....
 • ....Powerline wire extraction .. Ekstrakcija žic daljnovodov....
 • ....CHM / normalized Point Cloud .. CHM / normaliziran oblak točk....
 • ....Single tree detection .. Zaznavanje posameznega drevesa....
 • ....Change detection (cities, buildings, forests) .. Zaznavanje sprememb (mesta, zgradbe, gozdovi)....
 • ....3D Modeling .. 3D modeliranje....
 • ....Geometry calculations (powerline sags & spans) .. Geometrijske kalkulacije (povesi in razponi žic)....

LiDAR 3D


 

 

 

 

 

 

LiDAR 3D


 

 

 

 

 

 

....CASE EXAMPLE .. PRIMER DOBRE PRAKSE....

....For a major infrastructure project, we mapped the high-speed railway corridor using our ortophoto and LiDAR technology in a cost efficient, high quality and timely manner. .. Za večji infrastrukturni projekt smo ugodno in hitro izvedli mapiranje visoko hitrostnega železniškega koridorja. ....

....1. APPROACH .. 1. PRISTOP....

....2. SITUATION .. 2. SITUACIJA....

....3. IMPACT & ADVANTAGE .. 3. REZULTATI IN PREDNOSTI....

....In 2014 Flycom was hired by a Slovene infrastructure design consulting company to provide them with a precise corridor mapping necessary for a major railways infrastructure project. The publicly available data was insufficient, obsolete and therefore inadequate for the mapping purposes. .. Leta 2014 je Flycom najelo slovensko svetovalno podjetje, ki se ukvarja z infrastrukturnim projektiranjem z namenom zagotovitve natančnega mapiranja koridorja saj javno dostopni podatki niso bili popolni, nezadostne kakovosti in zastarali ter posledično neprimerni za mapiranje. ....

....Flycom was able to quickly put together a team of experts who initiated the project with the due diligence of the respective corridor area. After establishing a flight plan our operators performed airborne data acquisition, using the latest ortophoto and LiDAR technology, complemented with the necessary ground input in order to establish an actual state of the corridor necessary for the formulation of the project study for construction of the high-speed railway. .. Flycom je hitro zbral ekipo strokovnjakov, ki so se lotili projekta z vso potrebno skrbnostjo. Po vzpostavitvi načrta poleta so operaterji opravili zračno pridobivanje podatkov z LIDAR in ortofoto tehnologijo. Podatki so nato skupaj s tistimi, ki jih je pridobila talna ekipa tvorili dejanko stanje koridorja, stanje, nujno potrebno za za oblikovanje projektne študije za izgradnjo visoko hitrostne železnice. ....

....Through Flycom’s Ortophoto and LiDAR mapping services our client gained a comprehensive insight in the actual state of the future railway corridor at lower costs, better quality and within a short time range as opposed to traditional technologies. This further established a basis for the project study for the construction of a high-speed railway. .. S pomočjo ortofoto in LiDAR storitev je naša stranka dobila celovit vpogled v dejansko stanje bodočega železniškega koridorja in to ob nižjih stroških, boljši kakovosti in krajšem časovnem obdobju v primerjavi s tradicionalnimi tehnologijami. ....


....APPLICATIONS .. APLIKACIJE....

....The LiDAR technology can be applied in the following industries: .. Tehnologija LiDAR se lahko uporabljajo v naslednjih panogah:....

 • ....Oil and Gas .. Nafta in plin....
 • ....Powerlines .. Daljnovodni....
 • ....Renewable energy .. Obnovljivi viri energije....
 • ....Roads and railways .. Ceste in železnice....
 • ....Telecommunications .. Telekomunikacije....
 • ....Tourism .. Turizem....
 • ....Urban and regional planning .. Urbano planiranje....
 • ....Agriculture .. Kmetijstvo....
 • ....Archeology .. Arheologija....
 • ....Defense .. Obramba....
 • ....Environmental Management .. Upravljanje z okoljem....
 • ....Forestry .. Gozdarstvo....
 • ....Hydrology .. Hidrologija....
 • ....Mining .. Rudarstvo....
 
Eng
Slo